Algemene Voorwaarden

Algemeen

Artikel 1:  Identificatie van de verkoper

De verkoper is MPe.Books, een merk van Assodem – Mevrouw Miriam Perrone, natuurlijke persoon, handelend onder
het ondernemingsnummer 0567.915.006 en met zetel te 3600 Genk, Zonneweeldelaan 17 bus 18 (hierna genoemd
“MPe.Books”).

Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 479 80 21 62 of via het e-mailadres info@mpe-books.com.

Artikel 2: Overeenkomst

De algemene voorwaarden in dit document zijn van toepassing op elke overeenkomst die afgesloten wordt met MPe.Books.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds MPe.Books en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van en de diensten aangeboden door MPe.Books (hierna “de gebruiker” genoemd).

Wanneer iemand een bestelling plaatst bij MPe.Books, dan worden de algemene voorwaarden kenbaar gemaakt. Bij aanvaarding ervan en het plaatsen van de bestelling komt deze overeenkomst tussen de gebruiker en MPe.Books tot stand.

Daarnaast zijn de genoemde punten in dit document ook de voorwaarden voor het gebruik van de website van MPe.Books. Iedereen die gebruik maakt van de website van MPe.Books bevestigt door zijn bezoek aan de website dat hij de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard heeft.

Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op alle andere voorwaarden van de gebruiker. Bijkomende voorwaarden van de gebruiker worden uitgesloten, tenzij deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk door MPe.Books aanvaard zijn.

Artikel 3: Wijziging voorwaarden

MPe.Books kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4: Bestelling

Een bestelling plaatsen kan door deze bestelling elektronisch door te sturen via de website van MPe.Books.

Bij een bestelling aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

MPe.Books behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. Een online bestelling wordt door MPe.Books aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Artikel 5: Lidmaatschap

Het online lidmaatschap bij MPe.Books wordt steeds aangekocht voor de duur van 12 maanden, met als startdatum de datum dat het lidmaatschap aangekocht wordt, te weten de datum waarop de gebruiker de betaling uitvoert.

Een restitutie, al dan niet a rato berekend, is niet mogelijk.

Het lidmaatschap wordt niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd.

Artikel 6: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

6.1. Prijswijzigingen

De prijzen in het aanbod van MPe.books kunnen steeds wijzigen.

De prijzen van aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de website van MPe.Books of in een schriftelijke communicatie worden vermeld.

Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

6.2. Prijsverhogingen

 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst zijn toegestaan, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

De gebruiker kan bij prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, en die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, de overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1. Herroepingsrecht

De gebruiker mag binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelde artikelen MPe.Books meedelen dat hij afziet van de aankoop. Binnen deze termijn kan hij dat doen zonder betaling vaneen boete en zonder een reden op te geven. Hij kan dat doen door een e-mail te sturen naar info@mpe- books.com.

Tijdens deze bedenktijd zal de gebruiker zorgvuldig omgaan met de artikelen en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel al dan niet wenst te behouden.

Indien de gebruiker van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehorenen in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen, samen met de factuur en het ingevulde wettelijk modelformulier, terugzenden naar MPe.books, Zonneweeldelaan 17 bus 18, 3600 Genk.

Het wettelijk modelformulier kan worden teruggevonden door te klikken op de bovenstaande link, dan wel via de website https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal MPe.Books de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending.

7.2. Kosten in geval van herroeping

De transportkosten voor het terugzenden van de artikelen zijn steeds voor rekening van de gebruiker.

De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de artikelen en MPe.Books kan hiervooreen schadevergoeding vorderen.

7.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het voormelde herroepingsrecht en retourrecht gelden niet:

 • bij levering van audio- en video-opnamen en digitale bestanden, waaronder e-books;
 •  voor logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum oftijdens een bepaalde periode;
 • voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 8: Levering en uitvoering 

Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan MPe.Books kenbaar heeft gemaakt bij de bestelling van de artikelen.

De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden steeds duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

Wanneer – door overmacht – bestelde artikelen niet door MPe.Books of een van haar partners geleverd kunnen worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling, zal MPe.Books de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via e-mail op het door de gebruiker bij de bestelling opgegeven e-mailadres. In dat
geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. MPe.books zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen en wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. MPe.Books kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige)
levering.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen ligt bij MPe.Books tot het moment van bezorgingaan de gebruiker.

Retourzendingen worden alleen aangenomen na schriftelijke toestemming van MPe.Books.

Artikel 9: Betaling

9.1. Facturen

De factuur voor de bestelde artikelen wordt per e-mail in PDF-formaat verzonden naar de gebruiker, naar het door hem bij de bestelling opgegeven e-mailadres.

Op eenvoudig verzoek van de gebruiker kan deze factuur tevens per post worden toegezonden aan het door de gebruiker opgegeven adres.

9.2. Melding van onjuistheden

De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan MPe.Books te melden.

9.3. Betaalmiddelen

De gebruiker kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay, PayPal en iDeal.

9.4. Niet (-tijdige) betaling

Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling wordt een administratieve kost aangerekend van 25 euro per herinnering. Daarnaast brengt niet-tijdige betaling van onze facturen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest met zich mee van10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR.

9.5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven eigendom van MPe.Books, zolang MPe.Books op grond van deze of enige andere levering nog enig bedrag van de gebruiker te vorderen heeft. De risico’s zijn echter ten laste van de gebruiker vanaf de bezorging van de artikelen.

9.6.Procedure gerechtelijke reorganisatie

Indien de gebruiker gebruik maakt van de procedure gerechtelijke reorganisatie, dan dient deze MPe.Books hiervan in kennis te stellen. Leveringen kunnen in dat geval enkel gebeuren tegen contante betaling vooraf.

Artikel 10: Klachtenregeling

De gebruiker kan met klachten terecht bij MPe.Books door de klacht per post te versturen op het adres van MPe.Books, t.a.v. de klantendienst, Zonneweeldelaan 17 bus 18, 3600 Genk of door contact op te nemen via e-mail op het e-mailadres info@mpe-book.com.

Bij het indienen van een klacht vermeldt de gebruiker de datum en het nummer van de factuur.

De gebruiker zal zijn klacht steeds volledig en duidelijk omschreven formuleren en indienen bij MPe.Books.

De gebruiker moet MPe.Books zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn informeren over zijn klacht en in ieder geval binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de gebruiker het gebrek heeft vastgesteld. Klachten die MPe.Books niet bereiken binnen deze termijnen, worden niet als ontvankelijk beschouwd.

Bij MPe.Books ingediende klachten beantwoord worden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Wanneer er een langere verwerkingstijd nodig is, stelt MPe.Books de gebruiker hiervan binnen 14 dagen op de hoogte met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Het indienen van een klacht ontheft de gebruiker niet van zijn betalingsverplichtingen.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van MPe.Books steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Artikel 12: Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 13: Productbeoordelingen

13.1. Wat is een productbeoordeling?

Een productbeoordeling bestaat uit een beoordeling van het artikel met sterren (1 tot 5 sterren) en/of een tekst, waarin de gebruiker zijn ervaring met het product beschrijft.

Het aantal sterren dat op de website bij een product getoond wordt, is de gemiddelde score van alle gepubliceerde reviews voor dat product.

13.2. Wie kan een productbeoordeling indienen?

Iedereen die onze website bezoekt, kan productreviews schrijven en indienen via het formulier op elke productpagina.

13.3. Voorwaarden

Productbeoordelingen worden niet onmiddellijk online gepubliceerd. Eerst worden ze gecontroleerd door een medewerker van MPe.Books. Daarbij wordt nagegaan of de productbeoordeling:

 • relevant is voor het product waarover de beoordeling geschreven wordt;
 • geen beledigende, haatdragende, racistische, commerciële of niet-relevante inhoud bevat.

Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn uiteraard welkom, maar valse productbeoordelingen zijn niet toegestaan.

Een gebruiker kan slechts één productbeoordeling schrijven voor eenzelfde product.

13.4. Publicatie

De controle van ingezonden reviewformulieren duurt ongeveer 1 à 2 werkdagen. In drukke periodes kan de controle langer duren, maar MPe.Books probeert elke productbeoordeling steeds binnen 10 werkdagen te publiceren.

Wanneer een productbeoordeling niet voldoet aan bovenvermelde vereisten, behoudt MPe.Books zich het recht om de productbeoordeling niet te publiceren of een productbeoordeling na publicatie alsnog te verwijderen.

Productbeoordelingen die een klacht bevatten en verder niet relevant zijn voor het product worden niet gepubliceerd. Deze wordt doorgegeven aan de klantendienst. De klantendienst neemt dan contact op met de gebruiker die de productbeoordeling instuurde, via het e-mailadres dat hij ingaf bij het indienen van de beoordeling.

MPe.Books past nooit productbeoordeling inhoudelijk aan. Een productbeoordeling wordt integraal gepubliceerd, ofwel geweigerd.

13.5. Voordelen en beloningen

MPe.Books biedt geen commerciële voordelen of beloningen aan gebruikers voor het schrijven van een productbeoordeling.

13.6. Inbreuken

Indien een gebruiker een productbeoordeling tegenkomt die toch niet aan onze voorwaarden voldoet, kan hij dit aan MPe.Books doorgeven via info@mpe-books.com of via ons contactformulier op de website mpe-books.com/algemene-voorwaarden/#Contact Vermeld om welk product en welke review het gaat. MPe.Books herbekijkt dan de publicatie van de review.

Artikel 14: Disclaimer

De hierna genoemde punten, alsook alle informatie in onze ‘Algemene voorwaarden’ maken deel uit van de voorwaarden voor het gebruik van de website van MPe.Books. Iedereen die gebruik maakt van de website van MPe.Books bevestigt door zijn bezoek aan de website dat hij de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard heeft.

MPe.Books doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en up to date is. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie op de website, inhoud opmerkt die een schending zijn van de geldende wetgeving en/of die de rechten van derde partijen schendt, kunt u MPe.Books contacteren via info@mpe-books.com of via het contactformulier op de website (mpe-books.com/algemene-voorwaarden/#Contact). Dan kunnen de
gepaste maatregelen genomen worden en kan een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud gebeuren.

MPe.Books kan niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. MPe.Books aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van eventuele storingen, onderbrekingen van de website en/of voor schade veroorzaakt door defecten, door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout
gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende en/of schadelijke elementen zoals vb. bugs, Trojaanse paarden enz., ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

De webwinkel van MPe.Books bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van de online winkel gebeurt steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

MPe.Books neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van haar website en online winkel te garanderen. Echter kan MPe.Books geen absolute garanties geven en deze maatregelen moeten dan ook beschouwd worden als een inspanningsverbintenis

MPe.Books behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar webwinkel te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing.

14.1. Links naar andere sites

De website van MPe.Books kan links bevatten naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze links zijn echter puur informatief. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een expliciete, dan wel impliciete goedkeuring van
de inhoud ervan.

De website van MPe.Books kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover MPe.Books geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent of zeggenschap heeft. MPe.Books biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. MPe.Books kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

MPe.Books geeft geen garantie omtrent de compatibiliteit met de uitrusting van de gebruiker, omtrent de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de websites of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

MPe.Books geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.

MPe.Books is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via haar website, of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Ook is MPe.Books niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending
van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege MPe.Books met of van deze websites of van hun inhoud.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als MPe.Books. Daarom raadt MPe.Books aan omaandachtig de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.

14.2. IP

Deze website is eigendom van MPe.Books, Zonneweeldelaan 17 bus 18, 3600 Genk. De inhoud van deze website wordtbeschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

Het is niet toegestaan om er gebruik van te maken en/of wijzigingen aan te brengen zonder de toestemming van MPe.Books.

Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd

Artikel 15: Persoonsgegevens en privacybeleid

MPe.Books verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie,vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht Miriam Perrone, zaakvoerder, via het contactformulier op mpe-books.com/algemene-voorwaarden/#Contact of via info@mpe-books.com.

15.1. Toepassingsgebied van de Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MPe.Books verzamelt van gebruikers die gebruik maken van de diensten van MPe.Books via de website of door contact op te nemen met MPe.Books via een van haar communicatiekanalen.

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd) wordt door MPe.Books toegepast.

MPe.Books verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Enkel die persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren. De persoonsgegevens van gebruikers worden bovendien niet langer bewaard dan nodig om de doeleinden te bereiken. Zodra de doeleinden bereikt zijn, worden de verwerkte gegevens verwijderd.

Er worden door MPe.Books enkel juiste en actuele persoonsgegevens van gebruikers verwerkt. De gebruiker heeft steeds het recht om niet-correcte gegevens te laten aanpassen.

MPe.Books neemt tevens de passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de gebruikers goed beveiligd zijn en beschermd worden tegen verlies, vernietiging en beschadiging.

15.2. Rechtmatigheid van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG, nl.
a) de gebruiker geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Door het verstrekken van zijn persoonsgegevens op de website geeft de gebruiker aan MPe.Books de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken voor doeleinden zoals deze in deze verklaring worden opgenoemd.

De gebruiker heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

MPe.Books zal de gegevens niet verkopen aan derden.

15.3. Doeleinden

De persoonsgegevens die door MPe.Books gebruikt worden, betreffen voornamelijk persoonsgegevens die MPe.Books rechtstreeks van de gebruiker ontvangt, maar er zijn ook gegevens die door MPe.Books zelf verzameld worden.

MPe.Books verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor klantenadministratie
 • om bestellingen en inschrijvingen te verwerken
 • om bestelde artikelen te verwerken en te leveren
 • voor facturatie
 • voor het opvolgen van solvabiliteit
 • om het account van de gebruiker te beheren
 • voor communicatie met de gebruiker
 • om vragen en klachten te kunnen behandelen
 • om het aankopen en lezen van e-books mogelijk te maken
 • om aan profilering te doen

15.4. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De gebruiker heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens die door MPe.Books worden verzameld en verwerkt:

 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming
  Wanneer de gebruiker zijn toestemming verleende tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, dan heeft hij ook het recht om die toestemming weer in te trekken.
 • Recht op inzage in en verbetering van de gegevens
  De gebruiker heeft te allen tijderecht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren en/of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn en dit overeenkomstig artikel 16 AVG.
 • Recht op wissing van de persoonsgegevens
  De gebruiker heeft het recht om de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen overeenkomstig artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking
  De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen overeenkomstig artikel 18 AVG.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de
  persoonsgegevens waren verstrekt overeenkomstig artikel 20 AVG.
 • Recht van bezwaar
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dit alles overeenkomstig artikel 21 AVG.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mpe-books.com.

De gebruiker beschikt verder over het recht om zich aangaande de verwerking van zijn persoonsgegevens te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel: 02 274 48 00 of 02 274 48 35
 • Email: contact@apd-gba.be

15.5. Hoelang worden de persoonsgegevens bijgehouden?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

15.6. Derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zullen de persoonsgegevensvan de gebruiker worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met MPe.Books verbonden zijn of met enige andere partner van MPe.Books.

We werken samen met verwerkers voor de volgende activiteiten:

 • opbouw, beheer en onderhoud van de website en de website activiteiten (o.a. orderafhandeling, beheer online account,…);
 • afhandeling van de betalingen in de MPe.Books webshop;
 • beheer van de klantendatabase;
 • levering van bestellingen;
 • bepaalde direct marketing acties (online en op papier);
 • verwerken van vragen en klachten;
 • marktonderzoek;
 • activiteiten op social media (wedstrijden, direct marketing);
 • e-bookdiensten.

Medewerkers van MPe.Books zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

MPe.Books verkoopt geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden en de derden met wie wordt samengewerkt mogen de gegevens ook niet gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden.

Met elke derde partijen sluit MPe.Books een verwerkersovereenkomst waarin de vereiste afspraken gemaakt worden. Zo maakt MPe.Books gebruik van Google Analytics om na te gaan op welke wijze de gebruikers de website en onlinewinkel gebruiken. MPe.Books heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij de stikte afspraken werden opgenomen. Zo heeft MPe.Books aan Google geen toestemming verleend om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
MPe.Books laat Google ook de IP-adressen anonimiseren.

15.7. Cookies

15.7.1. Algemeen

De website van MPe.Books maakt gebruik van “cookies”.

Cookies zijn kleine stukjes data, opgeslagen in tekstbestanden, die op de computer of ander apparaat van de gebruiker worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen.

Ze worden gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te “onthouden”, hetzij voor een enkel bezoek via een “sessiecookie” ofvoor meerdere herhaalde bezoeken met behulp van een “permanente cookie”. Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor de gebruiker en voeren essentiële functies uit, zoals gebruikers toestaan zich te registreren en ingelogd te blijven.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij.

15.7.2. Cookies in MPe.Books

Cookies worden door MPe.Books op verschillende manieren gebruikt.

Cookies zijn afhankelijk van specifieke functies die zijn ingeschakeld in de online winkel. De cookies zijn actief wanneer een gebruiker interactie heeft met een van deze functies. In de onderstaande tabellen worden verschillende cookies vermeld, die zijn ingesteld voor gebruikers van de online winkel van MPe.Books.

Winkel front end:

Binnen deze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.

15.7.3. Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de gebruiker kan zijn browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de website van MPe.Books, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser van de gebruiker.

15.8. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van MPe.Books. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

MPe.Books
Zonneweeldelaan 17 bus 18
B – 3600 Genk
Tel.: +32 479 80 21 62
BTW: BE 0567.915.006

(MPe.Books is een merk van Assodem)